Nawigacja

Dokumenty Szkoły

Szkolny Program Wychowawczy

 

 

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

na lata 2017 – 2021

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1

im. Janusza Korczaka w Żywcu

 

 

 

 

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

                                                                                                                                                                                 /JANUSZ KORCZAK/

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) - art.54 ust.2 pkt 1.

2.      Karta Nauczyciela.

3.      Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.

4.      Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.

5.      Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, ze zm., art. 33 ).

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416,
ze zm.).

7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67,
ze zm.)

8.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).

9.      Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.
z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).

10.  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.

11.  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania
i eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476).

 

12.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

13.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).

14.  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10,
poz. 55).

15.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, ze zm.).

16.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, ze zm.)

17.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

18.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r., ze zmianami z 14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0,
poz. 977).

19.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).

20.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

21.  Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).

22.  Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

23.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.).

 

24.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkole, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(ze zm.).

 

Ponadto przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 

1.      Obowiązujące akty prawne;

2.      Dotychczasowe doświadczenia szkoły;

3.      Przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;

4.      Zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole
i środowisku;

5.      Przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;

6.      Wyniki z raportów ewaluacji wewnętrznej z roku szkolnego 2015/2016;

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły opracował zespół nauczycieli w składzie:

 

mgr Agnieszka Trzeciak - przewodnicząca zespołu

mgr Elżbieta Turczyńska - Janik - pedagog

mgr Aneta Binda-Gębala - nauczyciel

 

I. WPROWADZENIE

 

Najważniejszymi i pierwszymi wychowawcami dla każdego dziecka są jego rodzice. Szkoła natomiast wspiera rodziców w procesie wychowania, wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, który akceptuje siebie i zarazem jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Wychowanie to ogół zabiegów mających na celu ukształtowanie młodego człowieka pod względem fizycznym, moralnym
i umysłowym oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie.

Profilaktyka jest ciągłym procesem chronienia człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia przed zakłóceniami w rozwoju, określanych jako zachowania ryzykowne.

Zadania wychowawcze szkoły podporządkowane są nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze społecznym, emocjonalnym, kulturalnym, moralnym, zdrowotnym, ekologicznym i intelektualnym.

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy. Umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

 

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, troszczącą się o bezpieczeństwo dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka
z problemami, niepełnosprawnością. Przygotowujemy uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.

 

 

 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Zakładamy, że uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości  i odpowiedzialności za własne zachowanie.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zdolności, umiejętności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami. Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój psychiczny, fizyczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów.

 

1. Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, dyscyplina, kreatywność, odpowiedzialność, miłość, lojalność, tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka, nauka, zrozumienie, wspólnota, sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, uczciwość, poważanie, tradycja, wolność, niezależność, rodzina, rozwój, prawda, porządek.

2. Kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji. Budowanie  postaw patriotycznych.

3. Kształtowanie  kompetencji informatycznych u dzieci. Bezpieczne poruszanie się w przestrzeni cyfrowej, umiejętność selekcji informacji
z różnych źródeł.

4. Wychowawcza rola szkoły: wspieranie rodziców w procesie wychowania, wychowanie ucznia świadomego i odpowiedzialnego, udzielanie wsparcia młodym ludziom w wyborze przyszłej drogi zawodowej.

 

 

 

 

 

III. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 

1. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowego stylu życia. Propagowanie zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, kształtowanie postaw proekologicznych.

 

2. Rozwój jednostki i kształtowanie własnej osobowości ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych predyspozycji. Zagwarantowanie
mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspomaganie ucznia w zdobywaniu wiedzy, sprawności, prawidłowych postaw
i nawyków. Rozwijanie umiejętności uczenia się.  

 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych, altruistycznych, opartych na znajomości podstawowych wartości. Dbanie o dobrą komunikację dzieci w klasie
i szkole. Integracja grup, nauka pracy w zespole. Kształtowanie znajomości praw i obowiązków człowieka w tym ucznia szkoły podstawowej zgodnie
z ideami patrona naszej szkoły – J. Korczaka. Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

 

4. Kształtowanie właściwych postaw moralnych, kultury ogólnej i kultury regionalnej. Pogłębianie szacunku dla własnego państwa
oraz rozwijanie postaw tolerancji religijnej, etnicznej, narodowej.

 

5. Zapoznanie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. Zapobieganie agresywnym zachowaniom.

 

 

 

 

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

 

Absolwent jest:

 

1.      Dobrym człowiekiem, świadomym swoich praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;

2.      Człowiekiem aktywnym, potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy, selekcjonować informacje, ma swoje pasje i zainteresowania. Posiada motywację do dalszej edukacji;

3.      Uczciwym człowiekiem, potrafi rozróżnić dobro od zła. Jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka, asertywny. Potrafi rozwiązywać konflikty
oraz prawidłowo komunikować się z innymi. Chętnie udziela pomocy charytatywnej;

4.      Osobą dbającą o własny rozwój duchowy, wrażliwą na piękno, szanującą dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki. Aktywnie uczestniczy
w życiu środowiska lokalnego;

5.      Człowiekiem, który dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Wie co sprzyja zdrowiu a co szkodzi. Zna swoje prawa i obowiązki
oraz konsekwencje nieprzestrzegania ogólnie obowiązujących zasad.

 

V. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.

 

Współodpowiedzialnymi za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 

Rodzice:

1.      Mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeżeli nie są one sprzeczne z prawami dziecka;

2.      Znają wymagania stawiane ich dzieciom odnośnie nauki, zachowania i bezpieczeństwa  oraz reguł obowiązujących w szkole;

3.      Znają i akceptują program profilaktyczno - wychowawczy proponowany przez szkołę;

4.      Wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa, udzielają pomocy w przypadku trudności dziecka
w szkole;

5.      Współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

6.      Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

7.      Powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne
w szkole i mieście;

 

Wychowawcy, nauczyciele i specjaliści:

1.      Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w szkole i klasie, znają swoich uczniów;

2.      Koordynują pracę wychowawczo – profilaktyczną w zespole klasowym;

3.      Udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej, informują wszystkich uczących i rodziców o zaleconych formach pomocy uczniowi oraz dbają o właściwą realizację zaleceń;

4.      Rozpoznają indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów;

5.      Wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;

6.      Promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;

7.      Prowadzą działania zespołowe w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień
ich realizacji; 

8.      Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych
z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

9.      Współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

10.  Współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;

11.  Spółdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, policją, sądami rodzinnymi;

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

1.      Przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia;

2.      Współorganizują imprezy i akcje szkolne, uczestniczą w programie na rzecz uczniów w szkole;

3.      Znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

4.      Akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;

 

Pedagog i psycholog szkolny:

1.      Prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia ich mocnych stron i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów;

2.      Diagnozują sytuacje wychowawcze w placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, które ograniczają aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

3.      Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4.      Podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

5.      Minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania a także inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;

6.      Inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

7.      Pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8.      Wspierają wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

VI. EWALUACJA

 

W ustaleniu czy realizowany   program przynosi   oczekiwane  efekty,   konieczna jest

jego ewaluacja. Trzeba więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje, jeżeli wystąpi taka potrzeba, wykorzystywane do modyfikacji samego programu. Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec roku szkolnego oraz opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

 

Narzędzia ewaluacji:

 1. Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-Profilaktycznych klas;
 2. Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;
 3. Ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku działań
  do dalszej pracy oraz kwestionariusz ankiety pozwalający stworzyć sylwetkę absolwenta naszej szkoły;
 4. Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
  i ewentualnej jego modyfikacji;
 5. Analiza dokumentów;
 6. Obserwacje;
 7. Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;
 8. Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga
  i Psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.

 

VII. USTALENIA KOŃCOWE

 

Za realizację programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy Pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad jego prawidłową realizacją. Za realizację poszczególnych zadań odpowiedzialni są nauczyciele zdeklarowani, bądź zaproponowani
przez Dyrektora Szkoły. Program Wychowawczo - Profilaktyczny Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Żywcu na lata 2017-2021
jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. W każdym roku szkolnym
we wrześniu zostanie opracowany dokument pt. „Założenia do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły” wraz z harmonogramem działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do Programu.

 

            Program Wychowawczo - Profilaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Janusza Korczaka w Żywcu

 

1. Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 27 września 2017 r.

2. Przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu 27 września 2017 r.

3. W porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu 29 września 2017 r.

 

 

 

 

ZADANIA I FORMY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

 

 

 

ZADANIE

CEL

FORMY   
I SPOSOBY REALIZACJI

WYKONAWCY

EFEKTY

I.WYCHOWANIE PROZDROWOTNEKształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ROZWÓJ DZIECKA

 

Kształtowanie zdrowej osobowości ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. WYCHOWANIE
DO WARTOŚCI

 

Janusz Korczak
jako wzór człowieka prawego

 

 

Respektowanie postaw wychowania
do wartości ogólnoludzkich
i patriotycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nauka dbania o swoje zdrowie - fizyczne i psychiczne. Poznanie czynników sprzyjających dobremu samopoczuciu i efektywnej nauce.

 

2. Kształtowanie nawyku

dbania o swoje zdrowie- utrzymywanie higieny ciała, troski

 o schludny wygląd zewnętrzny.

 

3. Propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem, złością

i innymi trudnymi emocjami.

Uczenie  zagospodarowanie czasu pozalekcyjnego w oparciu o zdrowe nawyki.

Promowanie wśród dzieci i ich rodzin zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

4. Korygowanie zaburzeń rozwojowych, wad postawy.

 

 

 

 

5. Nauka udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 

 

6. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

 

 

 

 

 

 

 

7. Zdrowie a środowisko naturalne.

Rozwijanie wrażliwości
i świadomości dzieci  na temat  potrzeb i problemów środowiska, ekologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozwijanie w dziecku poczucia własnej wartości, znajomości walorów osobistych oraz mocnych stron.

 

2. Dbanie o dobre relacje dzieci

w klasach i szkole.

 

3. Kształtowanie znajomości praw
i obowiązków człowieka – w tym ucznia szkoły
podstawowej zgodnie
z ideami patrona szkoły –
J. Korczaka.

 

4. Sprzyjanie emocjonalnemu
i intelektualnemu rozwojowi dzieck
a, rozwijanie indywidualnych pasji, zainteresowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pomoc dziecku wymagającemu wsparcia, zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wdrażanie uczniów do realizacji praw głoszonych przez Janusza Korczaka -wykorzystanie dorobku patrona szkoły do szanowania praw, norm, wartości i autorytetów społecznych, kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

 

2. Angażowanie uczniów do pracy
na rzecz klasy i szkoły – w
myśl idei proponowanych przez patrona szkoły Janusza Korczaka.

 

3. Tworzenie klimatu w szkole opartego na fundamencie poszanowania godności ludzkiej, szacunku dla drugiego człowieka, tolerancji i empatii.

 

 

 

4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w oparciu
o zasady demokracji.

 

 

 

 

 

 

 

5. Kształtowanie pozytywnych wzorców dojrzałego funkcjonowania w rodzinie oraz właściwych postaw w stosunku
do osób niepełnosprawnych, starszych, odmiennych kulturowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rozwijanie w uczniach tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej
i wielkiej ojczyzny.

 

 

 

 

 

 

8. Aktywne uczestnictwo
w kulturze, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych.

 

 

 

 

„Obchody 750-lecia miasta Żywca”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zajęć
na lekcjach przedmiotowych, godzinach wychowawczych, warsztatach, konkursach
i działaniach w szkole, które podejmują tematykę zdrowotną.

Profilaktyka fluorkowa.

 

Organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, organizowanie kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych: SKS, piłki nożnej, koła szachowego, teatralnego, gimnastyki akrobatycznej, zajęć
na basenie, wycieczek
w góry. Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji zdrowia.

 

 

Realizacja zajęć
z gimnastyki korekcyjnej, konsultacje i praca
ze specjalistą na terenie szkoły.

 

Uczenie w formie warsztatowej udzielania pierwszej pomocy.

Realizacja zajęć wychowania komunikacyjnego. Ćwiczenia teoretyczno- praktyczne , przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Spotkania
z funkcjonariuszami policji, udział dzieci
w lekcjach, warsztatach.

 

Tworzone są regulaminy pracowni w szkole, uczniowie zapoznawani
są z przepisami BHP, zachowaniu na stołówce. Opracowano  plan bezpiecznego poruszania się  po terenie szkoły – wszyscy zostali zapoznani
z obowiązująca procedurą.

Podnoszenie wiedzy dzieci podczas pogadanek, realizowanych programach ekologicznych na temat ochrony środowiska, roli
i związku między faktem degradacji środowiska naturalnego, a stanem  zdrowia człowieka.

 Organizacja zajęć
w terenie, udział
w akcjach: sprzątanie świata, dzień ziemi, zbiórka surowców wtórnych, organizacja szkolnych konkursów proekologicznych.

 

Prowadzenie zajęć,  lekcji wychowawczych wzmacniających poczucie własnej wartości dzieci.

 

Diagnozuje się sytuację wychowawczą w klasach
w formie obserwacji, badań socjometrycznych, rozmów, ankiet.

Podejmuje się pracę wychowawczą celem  integracji dzieci podczas lekcji wychowawczych, warsztaów, treningów interpersonalnych, wyjazdów, wycieczek, zabaw tanecznych.  

 

Zachęcanie i motywowanie uczniów do udziału
w konkursach, zawodach. Przyznawanie wyróżnień, wręczanie dyplomów
i nagród na forum klasy, szkoły.

 

Prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe 
i specjalistyczne w szkole dla dzieci wytypowanych

do takiej pomocy.

 

Uczniowie uczestniczą
w warsztatach podnoszących ich wiedzę
i umiejętności uczenia się, zapamiętywania, prezentowania swoich wiadomości. Budowana jest motywacja dziecka
do nauki, rozwijania indywidualnych zainteresowań, predyspozycji.

Uczeń ma możliwość odrobienia zadań domowych na świetlicy

 

W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dziecku
w trudnej sytuacji szkolnej lub życiowej, a także uczniom zdolnym, dzieciom niepełnosprawnym.

 

 Wszystkich uczących obowiązuje procedura dostosowywania wymagań edukacyjnych
do indywidualnych  możliwości uczniów.

Nauczyciele współpracują
z instytucjami sprzyjającymi wyrównywaniu deficytów rozwojowych uczniów, służącym pomocą
w trudnej sytuacjii materialnej
rodziny.

 

Nauczyciele
i wychowawcy
oraz specjaliści prowadzą obserwacje postępów
i trudności dzieci w nauce, wnioskują o badanie
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
gdy dostrzegają znaczne problemy dziecka, sugerujące dysleksję, dysgrafię, dysortografię czy inne odchylenie rozwojowe.

 

Przeprowadza
się diagnozę pedagogiczną dziecka 6 letniego
oraz ucznia klasy I- III celem wczesnego korygowania nieprawidłowości rozwojowyc, wykrywania ryzyka dysleksji.

 

Angażowanie uczniów
do pracy na rzecz klasy
i szkoły – w
myśl idei proponowanych przez patrona szkoły Janusza Korczaka.

 

Kształtowanie znajomości praw i obowiązków człowieka – w tym ucznia szkoły

podstawowej zgodnie
z ideami patrona szkoły –

J. Korczaka.

Wdrażanie uczniów
do poznania praw dziecka oraz życia i działalności Janusza Korczaka. Konkurs wiedzy o Patronie.

 

Wdrażanie uczniów
do współdziałania
w grupie, respektowania przyjętych norm i zasad zachowania, oceniania, konsekwencji łamania zasad, samorządności. 

 

 Przeprowadzanie konkursu międzyklasowego

 „Klasa na medal”, prowadzanie programu „ Polubić IV klasę” jako forma wsparcia dziecka rozpoczynającego kolejny, nowy i ważny etap edukacyjny.

 

Współpraca z rodzicami
w obszarze prawidłowego realizowania zadań rodziców względem dzieci w formie rozmów indywidualnych, pedagogizacji.

 

Spotkania z seniorami
z okazji Dnia Babci
i Dziadka, święta Szkoły, wigilii. Pogadanki
w klasach na temat ludzi potrzebujących, niepełnosprawnych.

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie na rzecz drugiego człowieka.
Nauka bezinteresownego ofiarowania drugiemu człowiekowi.

W szkole zwraca
się uwagę na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

Uczy się stosowania zasad kompromisu i negocjacji podczas organizowanych warsztatów „ Treningu negocjacji”

 

Kształtowanie postawy szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego.

Uroczyście obchodzi
się święta państwowe, rocznice historyczne, tradycje szkolne, uroczystości lokalnego środowiska.

 

Rozwijanie wiedzy
o historii i kulturze własnego regionu
i jej związku z historią
i kulturą narodu oraz tradycjami własnej rodziny

 

Organizuje się imprezy
na rzecz szkoły
i środowiska lokalnego.

Uczeń poznaje małą ojczyznę podczas wycieczek lokalnych, zajęć dydaktycznych, poprzez udział w lokalnych imprezach, uroczystościach szkolnych. 

 

Kultywowanie obrzędów religijnych w klasach
i szkole, organizacja konkursów związanych
z dziedzictwem kulturowym.

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, specjaliści zaproszeni na pogadanki -policja, technolog żywienia, pielęgniarka,

samorząd szkolny.

 

Współpraca
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących
i Agrotechnicznych
w Żywcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog, Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, specjaliści zapraszani na warsztaty
z uczniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog, specjaliści zapraszani na warsztaty z uczniami, ksiądz, samorząd szkolny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci poznają co sprzyja,
a co zagraża zdrowiu fizycznemu i psychicznemu – doceniają walory zdrowej żywności, racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej, higienie osobistej.

 

Uczeń wie, na czym polega zdrowy styl życia. Potrafi aktywnie spędzać czas pozalekcyjny, korzysta
z oferty zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią. Ma świadomość,
w jakich dyscyplinach sportowych  jest dobry, gdzie może trenować. Pogadanki
na lekcjach wychowania fizycznego, zajęć SKS - u. Organizacja zajęć
w terenie, wycieczek, wędrówek, zajęć z udziałem rodziców dzieci.

 

Dziecko, jego rodzic pracuje 
ze specjalistą nad  korektą niewłaściwej postawy dostrzega efekty ćwiczeń.Dzieci i ich rodzice
są uczestnikami zajęć prozdrowotnych „Trzymaj formę” prowadzonych
w czasie obchodów Święta Szkoły. Przygotowują plakaty,  zdrowe kanapki, napoje, tworzą kompozycje zdrowych talerzy, które zdobią szkolne korytarze szkoły.

Uczeń zna zasady bezpiecznego korzystania
z chodnika, drogi. Zna znaki drogowe, potrafi się nimi posługiwać oraz bezpiecznie poruszać. Potrafi stosować zasady udzielania pierwszej pomocy, zna właściwe numery telefonów alarmowych.

Uczeń zna zasady zachowania obowiązujące w szkole, których celem jest bezpieczeństwo dzieci.

Opracowuje
się harmonogramy dyżurów nauczycielskich –
na korytarzach, po lekcjach, przed lekcjami, podczas obiadów.

Uczeń dostrzega związek między stanem środowiska
a samopoczuciem
i zdrowiem człowieka. Docenia wartość natury, umie podejmować świadome proekologiczne decyzje,
dba o czystość w swoim otoczeniu.

 

 

 

 

Dziecko zna swoje mocne strony, swą wartość i talenty. Potrafi się zaprezentować, zabrać głos w dyskusji,
jest komunikatywny.

Uczniowie nawiązują przyjaźnie, darzą się wzajemnym szacunkiem
i życzliwością.

Uczniowie są świadomi swych praw
i obowiązków i wiedzą, jakie konsekwencje ponosi

się w sytuacji łamania tych zasad.

 

Uczeń ma zaufanie
do pracowników szkoły,
w razie przeżywanych trudności czy krzywdzącego traktowania potrafi zgłosić problem nauczycielowi, korzysta z oferowanej pomocy.

 

Wszyscy uczniowie znają
i potrafią stosować w praktyce różnorodne metody i sposoby zapamiętywania wiadomości, notowania, prezentowania wiadomości w klasie
i szkole.

 

Uczeń o zaburzonym  zachowaniu  uczestniczy
w zajęciach o charakterze    terapeutycznym na terenie szkoły - indywidualnie
lub zajęciach grupowych.

Uczeń z wadą wymowy uczestniczy
w zajęciach z logopedą
w szkole.

 

Uczeń wybitnie zdolny pracuje z nauczycielem,
 który przygotowuje go
do udziału w konkursach, olimpiadach.

 

Uczeń  z ryzykiem dysleksji, dysleksją, dysgrafią, dysortografia, innymi deficytami rozwojowymi, uczestniczy w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych.

Uczeń wymagający pomocy podczas bieżącej nauki
ma zagwarantowaną pomoc na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.

 

Uczeń niepełnosprawny
ma indywidualnie opracowywany program, dostosowane warunki
i formy pracy, zajęcia dodatkowe, okresowe podsumowania efektywności udzielanej pomocy.

 

Uczeń będący w trudnej sytuacji z uwagi na stan zdrowia ma zagwarantowane wsparcie i pomoc nauczycieli w formie indywidualnego nauczania.

 

Uczeń i rodzic w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, ma zapewnioną pomoc
w formie dofinansowania posiłków,  pomocy 
o charakterze rzeczowym, stypendium szkolnego, 
czy zapomogi.

 

Uczniowie i ich rodzice współpracują z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi
i instytucjami, które wspierają wychowawczo-diagnostyczną rolę szkoły. Rodzic przekazuje opinie o dziecku do szkoły, współpracuje z nauczycielami celem pomocy, korekcji zaburzonych funkcji rozwojowych zdiagnozowanych
u swojego dziecka.

Nauczyciele zapoznają
się z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i respektują
w pracy z dziećmi zalecenia
w nich zawarte.

Dzieci znają dorobek patrona szkoły Janusza Korczaka, potrafią wymienić prawa dziecka, które propagował.

Uczniowie są świadomi zarówno  swoich praw, jak
i obowiązków. Dzieci wiedzą, jakie konsekwencje ponosi
się w sytuacji łamania tych zasad na terenie szkoły – znane są procedury obowiązujące w szkole.

Dzieci demokratycznie wybierają swoich przedstawicieli działających
w trójkach klasowych. Uczniowie
są wdrażani do stosowania zasad współgospodarzenia
w myśl idei Korczakowskiej.

W szkole działa demokratycznie wybierany Samorząd Uczniowski.

 

Dzieci dobrze czują
się w swoich klasach  i szkole. Lubią ze sobą przebywać, potrafią udzielać sobie pomocy koleżeńskiej.

 

Uczeń ma świadomość,
iż w szkole ceni
się zachowania pozbawione agresji i uczy się tolerancji
i empatii.

Uczniowie potrafią konstruktywnie radzić sobie ze stresem, złością, konfliktami rówieśniczymi.

 

Rodzice mają zaufanie
do szkoły, współpracują
z nauczycielami,
są obecni na zebraniach.

 

Uczniowie doceniają wartość
i znaczenie wolontariatu, biorą udział w takich działaniach, także charytatywnych.

Uczeń żywi szacunek
i tolerancję w stosunku
do odmiennych poglądów, ludzi, religii. Potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, zawierać kompromisy, negocjować.

 

Uczniowie  mają poczucie przynależności narodowej, znają historię swojego kraju, szanują symbole narodowe, szkolne.

 

Dziecko przestrzega zasad zachowania obowiązujących względem symboli narodowych – wie i stosuje właściwą postawę wobec godła i hymnu państwowego, szkolnego
oraz w czasie uroczystości szkolnych
i państwowych.

Zna słowa i melodię hymnu państwowego i szkolnego. 

Uczeń zachowuje
się poprawnie podczas uroczystości szkolnych, rekolekcji w kościele,
na cmentarzu, miejscach Pamięci Narodowej.
Ubiór dziecka jest stosowny
do okoliczności.

Uczeń  zna i docenia wartości związane z kulturą narodu, regionu.

Dziecko zdobywa i pogłębia wiedzę o własnej miejscowości, regionie, kraju. Zna najważniejsze obiekty
w mieście Żywcu.

 

W domach i szkole kultywuje
się tradycje i obrzędy narodowe  - jasełka szkolne, klasowe spotkania wigilijne
i inne.

 Rodzice są na bieżąco zapoznawani z ofertą 

kulturalno – oświatową miasta Żywca.

Podtrzymywanie tradycji rodzinnych, wzmacnianie więzi między rodzicami
a dziećmi.

W szkole prowadzona
jest kronika szkolna i strona internetowa.

IV. Profilaktyka zagrożeń

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie bezpieczeństwa ucznia
w szkole

 

 

1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

 

 

 

 

 

 

2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania  zagrożeń
i właściwego zachowania
się w sytuacjach niebezpiecznych.

 

 

 

 

3. Nauka umiejętności  właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, ryzykownych, konfliktowych

 

 

 

4. Eliminowanie agresji z życia szkoły, nauka asertywności.

 

 

 

 

 

5. Uświadamianie szkód
i zagrożeńch w wyniku  kontaktu człowika  ze środkami  psychoaktywnymi, cyberprzemocą, uzależnieniem
od komputera
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pedagogizacja rodziców, doskonalenie zawodowe nauczycieli w obszarze profilaktyki niedostosowania społecznego, współpraca międzyinstytucjonalna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

7. Pomoc dziecku i jego rodzinie

 w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Lekcje wychowawcze
w klasach, pogadanki, przypominanie reguł każdorazowo podczas imprez, wyjazdów, wycieczek, rozpoczynania
i zakończenia roku szkolnego.

 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

Organizacja szkolnego Dnia Bezpieczeństwa
w szkole.

 

Organizacja spotkań dzieci
z funkcjonariuszami Policji – zawsze uczniów klas pierwszych, także z dziećmi klas starszych.

 

Współpraca
z instytucjami, organizacjami celem poprawy bezpieczeństwa dzieci w szkole – „ Klub bezpiecznego Puchatka”- program dla klasy I.

Kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia – apele, lekcje warsztatowe
i profilaktyczne, pogadanki z wychowawcą.

 

Uczenie  w czasie zajęć warsztatowych umiejętności stanowczego mówienia „NIE” na propozycje dwuznacznych zachowań. Uczenie dzieci asertywnej obrony swoich praw, wyrażania zdania.

 

Kształtowanie umiejętności refleksyjnego korzystania
z elektronicznych nośników informacji, Internetu, gier komputerowych, tv, radia.

Monitoring w szkole.

Opracowywuje
się i zaznajamia
z  zasadami zachowania
w sytuacji  kryzysowej
na terenie szkoły:
szantażu, pogróżek czy wymuszeń, kradzieży bądź wyłudzeń, posiadania i używania środków psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki), bycia świadkiem wulgarnego zachowania
na terenie szkoły, cyberprzemocy. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów ze specjalistami, wychowawcami, podczas zajęć dydaktycznych.
W szkole realizuje
 się program „Owce
w sieci”

 

Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów
w  czasie rozmów indywidualnych, pedagogizacji .

 

Propagowanie wiedzy podnoszących efektywność działań profilaktycznych
w formie doskonalenia zawodowego, dzielenia
się wiedzą w czasie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

 

Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów czasie rozmów indywidualnych, pedagogizacji

 

Badania, diagnoza
i analiza rozmiarów niedostosowania społecznego uczniów, pomoc dzieciom  doświadczającym  trudności szkolnych
i życiowych.

Rozmowy z uczniami, rodzicami, obserwacja, ankiety.

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog, specjaliści zapraszani na warsztaty z uczniami, pielęgniarka, samorząd szkolny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko czuje się bezpiecznie w klasie i szkole. Uczestniczy w działaniach podnoszących wiedzę i umiejętności właściwego reagowania
w trudnych sytuacjach

 

 

 

Uczeń zna zasady zachowania obowiązujące w szkole, których celem
jest bezpieczeństwo dzieci. Opracowuje się harmonogramy dyżurów nauczycielskich –
na korytarzach, po lekcjach, przed lekcjami, podczas obiadów.

Uczeń i rodzic mają poczucie,
że szkoła zapewnia bezpieczeństwo
i właściwą opiekę. Dziecko
ma zaufanie do pracowników szkoły, zgłasza trudności
z wiarą i pewnością
ich rzetelnego rozwiązania.

 

Dzieci poznają zagrożenia wynikające z używania alkoholu, papierosów, dopalaczy, narkotyków.

 

Dziecko potrafi zachować
się asertywnie, uczy
się dbania o siebie i swoje bezpieczeństwo.

 

Uczeń zna zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów itp.) uczy się krytycznego korzystania z mediów, prasy.

 

Uczeń ma świadomość, czym
są wrażliwe dane osobowe, jakich informacji nie udziela się osobom poznanym
w Internecie.

W szkole obowiązuje zakaz używania przez dzieci prywatnych telefonów komórkowych, ze względu
na zapewnienie bezpieczeństwa. Uczeń może korzystać bezpłatnie
z telefonu w sekretariacie szkoły.

W szkole pracuje Zespół
do Spraw udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, który prowadzi systematyczne obserwacje  i działania zmierzające do eliminacji niepożądanych zjawisk wychowawczych na terenie szkoły, czuwa nad  udzielaniem właściwych form pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia
i pomocy.

 

Szkoła współpracuje
z wieloma instytucjami lokalnymi wspierającymi
ją w realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych
i profilaktycznych 
na rzecz dziecka i jego rodziny, m. in.:

- Stowarzyszeniem na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1
w Żywcu,

- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Żywcu,

- Policją, - MOPS-em,

- Zespołem interdyscyplinarnym
w Żywcu,

- Komisją do Spraw Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Sądem Rejonowym,

- Poradnią Zdrowia Psychicznego dzieci
i młodzieży w Bielsku – Białej,

- MOKiS-em,

-Biblioteką Samorządową,

- Muzeum, MCK,

- Strażą Pożarną,

- Poradnią Leczenia Uzależnień w Żywcu,

- Poradnią laryngologiczną,

- GOPR-em i in.

- Miejskim Zarządem Szkół
i Przedszkoli i innymi

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 6 Przedszkole Nr 12 im. J. Korczaka w Żywcu
  ul. Moszczanicka 26, 34-300 Żywiec
 • 33 865 21 97

Galeria zdjęć